29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 19 November 2015

ന്യൂമാറ്റ്‌സ് പരീക്ഷ 21ന്

2015-16 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ സബ്ജില്ലാതല ന്യൂമാറ്റ്‌സ് പരീക്ഷ നവംബര്‍ 21ന് രാവിലെ പത്ത് മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ നടത്തും. പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍ വിശദാംശത്തിന് അതത് എ.ഇ.ഒ. ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

No comments: