12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 19 November 2015

KUMBLA SUB DIST(KASARAGOD) SCHOOL KALOLSAVAM 2015 - ORDER OF EVENTS

KUMBLA SUB DISTRICT SCHOOL KALOLSAVAM 2015 – 16
GHS & GBUPS PERDALA
ORDER OF EVENTS
23.11.2015 MONDAY
STAGE 1

PRASANGAM LP MAL
PADYAM CHOLLAL LP MAL
STAGE 2

PRASANGAM LP KAN
PRASANGAM UP KAN
PRASANGAM HS KAN
PRASANGAM HSS KAN
STAGE 3

UPANYASA RACHANA UP SKT
UPANYASA RACHANA HS SKT
UPANYASA RACHANA HSS SKT
KATHA RACHANA UP SKT
KATHA RACHANA HS SKT
KATHA RACHANA HSS SKT
KAVITHA RACHANA UP SKT
KAVITHA RACHANA HS SKT
GADYAPARAYANAM UP SKT
STAGE 4

CHITHRA RACHANA PENCIL LP GEN
CHTHRA RACHANA WAT COL LP GEN
STAGE 5

CHITHRA RACHANA PENCIL UP GEN
CHTHRA RACHANA WAT COL UP GEN
STAGE 6

CHITHRA RACHANA PENCIL HS GEN
CHITHRA RACHANA WAT COL HS GEN
CHITHRA RACHANA OIL HS GEN
CARTOON HS GEN
STAGE 7

CHITHRA RACHANA PENCIL HSS GEN
CHITHRA RACHANA WAT COL HSS GEN
CHITHRA RACHANA OIL HSS GEN
CARTOON HSS GEN
STAGE 8

KATHA RACHANA UP HINDI
KATHA RACHANA HS HINDI
KATHA RACHANA HSS HINDI
KAVITHA RACHANA HS HINDI
KAVITHA RACHANA HSS HINDI
UPANYASA RACHANA HS HINDI
UPANYASA RACHANA HSS HINDI
STAGE 9

UPANYASA RACHANA HS ENG
UPANYASA RACHANA HSS ENG
KATHA RACHANA HSS ENG
KAVITHA RACHANA HSS ENG
STAGE 10

PRASANGAM UP ENG
PRASANGAM HS ENG
PRASANGAM HSS ENG
PADYAM CHOLLAL UP ENG
PADYAM CHOLLAL HS ENG
PADYAM CHOLLAL HSS ENG
STAGE11

KADAMKATHA LP MAL
STAGE 12

STORY TELLING LP KAN
OGATU LP KAN
24.11.2015 TUESDAYSTAGE 1
PADYAM CHOLLAL UP MAL
PRASANGAM UP MAL
PRASANGAM HS MAL
PRASANGAM HSS MAL
PADYAM CHOLLAL HS MAL
PADYAM CHOLLAL HSS MAL
PADYAM CHOLLAL HSS TAMIL
STAGE 2

RECITATION LP KAN
RECITATION UP KAN
PADYAM CHOLLAL HS KAN
PADYAM CHOLLAL HSS KAN
STAGE 3

KAYYEYUTHU LP ARABIC
PADA NIRMANAM LP ARABIC
QURAN PARAYANAM LP ARABIC
QUIZ LP ARABIC
STAGE 4

KATHA RACHANA HSS ARABIC
KAVITHA RACHANA HSS ARABIC
UPANYASA RACHANA HSS ARABIC
STAGE 5

KAVITHA RACHANA HS URDU
UPANYASA RACHANA HS URDU
KAVITHA RACHANA UP URDU
STAGE 6

KATHA RACHANA UP MAL
KAVITHA RACHANA UP MAL
STAGE 7

KATHA RACHANA HSS MAL
KATHA RACHANA HS MAL
UPANYASA RACHANA HSS MAL
UPANYASA RACHANA HS MAL
KAVITHA RACHANA HS MAL
KAVITHA RACHANA HSS MAL
STAGE 8

GADYA VAYANA UP ARABIC
QURAN PARAYANAM UP ARABIC
THARJAMA UP ARABIC
PADA KELI UP ARABIC
QUIZ UP ARABIC
PADYAM CHOLLAL HSS GEN ARABIC
PADYAM CHOLLAL HS GEN ARABIC
STAGE 9

UPANYASA RACHANA HS ARABIC
KATHA RACHANA HS ARABIC
CAPTION RACHANA HS ARABIC
THARJAMA HS ARABIC
POSTER NIRMANAM HS ARABIC
QURAN PARAYANAM HS ARABIC
PRASHNOTHARI HS ARABIC
STAGE 10

SAMASYAPOORANAM UP SKT
SAMASYAPOORANAM HS SKT
SIDDAROOPOCHARANAM UP BOYS SKT
SIDDAROOPOCHARANAM UP GIRLS SKT
PRASHNOTHARI UP SKT
PRASHNOTHARI HS SKT
PRASANGAM HS SKT
STAGE 11

PADYAM CHOLLAL UP HINDI
PADYAM CHOLLAL HS HINDI
PADYAM CHOLLAL HSS HINDI
PRASANGAM UP HINDI
PRASANGAM HS HINDI
PRASANGAM HSS HINDI
STAGE 12

KATHA RACHANA UP KAN
KATHA RACHANA HS KAN
KATHA RACHANA HSS KAN
KAVITHA RACHANA UP KAN
KAVITHA RACHANA HS KAN
KAVITHA RACHANA HSS KAN
UPANYASA RACHANA UP KAN
UPANYASA RACHANA HS KAN
UPANYASA RACHANA HSS KAN
Please Note: Schedule is purely tentative. Necessary changes will be done according to the circumstances.

No comments: