**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 19 November 2015

KUMBLA SUB DIST(KASARAGOD) SCHOOL KALOLSAVAM 2015 - ORDER OF EVENTS

KUMBLA SUB DISTRICT SCHOOL KALOLSAVAM 2015 – 16
GHS & GBUPS PERDALA
ORDER OF EVENTS
23.11.2015 MONDAY
STAGE 1

PRASANGAM LP MAL
PADYAM CHOLLAL LP MAL
STAGE 2

PRASANGAM LP KAN
PRASANGAM UP KAN
PRASANGAM HS KAN
PRASANGAM HSS KAN
STAGE 3

UPANYASA RACHANA UP SKT
UPANYASA RACHANA HS SKT
UPANYASA RACHANA HSS SKT
KATHA RACHANA UP SKT
KATHA RACHANA HS SKT
KATHA RACHANA HSS SKT
KAVITHA RACHANA UP SKT
KAVITHA RACHANA HS SKT
GADYAPARAYANAM UP SKT
STAGE 4

CHITHRA RACHANA PENCIL LP GEN
CHTHRA RACHANA WAT COL LP GEN
STAGE 5

CHITHRA RACHANA PENCIL UP GEN
CHTHRA RACHANA WAT COL UP GEN
STAGE 6

CHITHRA RACHANA PENCIL HS GEN
CHITHRA RACHANA WAT COL HS GEN
CHITHRA RACHANA OIL HS GEN
CARTOON HS GEN
STAGE 7

CHITHRA RACHANA PENCIL HSS GEN
CHITHRA RACHANA WAT COL HSS GEN
CHITHRA RACHANA OIL HSS GEN
CARTOON HSS GEN
STAGE 8

KATHA RACHANA UP HINDI
KATHA RACHANA HS HINDI
KATHA RACHANA HSS HINDI
KAVITHA RACHANA HS HINDI
KAVITHA RACHANA HSS HINDI
UPANYASA RACHANA HS HINDI
UPANYASA RACHANA HSS HINDI
STAGE 9

UPANYASA RACHANA HS ENG
UPANYASA RACHANA HSS ENG
KATHA RACHANA HSS ENG
KAVITHA RACHANA HSS ENG
STAGE 10

PRASANGAM UP ENG
PRASANGAM HS ENG
PRASANGAM HSS ENG
PADYAM CHOLLAL UP ENG
PADYAM CHOLLAL HS ENG
PADYAM CHOLLAL HSS ENG
STAGE11

KADAMKATHA LP MAL
STAGE 12

STORY TELLING LP KAN
OGATU LP KAN
24.11.2015 TUESDAYSTAGE 1
PADYAM CHOLLAL UP MAL
PRASANGAM UP MAL
PRASANGAM HS MAL
PRASANGAM HSS MAL
PADYAM CHOLLAL HS MAL
PADYAM CHOLLAL HSS MAL
PADYAM CHOLLAL HSS TAMIL
STAGE 2

RECITATION LP KAN
RECITATION UP KAN
PADYAM CHOLLAL HS KAN
PADYAM CHOLLAL HSS KAN
STAGE 3

KAYYEYUTHU LP ARABIC
PADA NIRMANAM LP ARABIC
QURAN PARAYANAM LP ARABIC
QUIZ LP ARABIC
STAGE 4

KATHA RACHANA HSS ARABIC
KAVITHA RACHANA HSS ARABIC
UPANYASA RACHANA HSS ARABIC
STAGE 5

KAVITHA RACHANA HS URDU
UPANYASA RACHANA HS URDU
KAVITHA RACHANA UP URDU
STAGE 6

KATHA RACHANA UP MAL
KAVITHA RACHANA UP MAL
STAGE 7

KATHA RACHANA HSS MAL
KATHA RACHANA HS MAL
UPANYASA RACHANA HSS MAL
UPANYASA RACHANA HS MAL
KAVITHA RACHANA HS MAL
KAVITHA RACHANA HSS MAL
STAGE 8

GADYA VAYANA UP ARABIC
QURAN PARAYANAM UP ARABIC
THARJAMA UP ARABIC
PADA KELI UP ARABIC
QUIZ UP ARABIC
PADYAM CHOLLAL HSS GEN ARABIC
PADYAM CHOLLAL HS GEN ARABIC
STAGE 9

UPANYASA RACHANA HS ARABIC
KATHA RACHANA HS ARABIC
CAPTION RACHANA HS ARABIC
THARJAMA HS ARABIC
POSTER NIRMANAM HS ARABIC
QURAN PARAYANAM HS ARABIC
PRASHNOTHARI HS ARABIC
STAGE 10

SAMASYAPOORANAM UP SKT
SAMASYAPOORANAM HS SKT
SIDDAROOPOCHARANAM UP BOYS SKT
SIDDAROOPOCHARANAM UP GIRLS SKT
PRASHNOTHARI UP SKT
PRASHNOTHARI HS SKT
PRASANGAM HS SKT
STAGE 11

PADYAM CHOLLAL UP HINDI
PADYAM CHOLLAL HS HINDI
PADYAM CHOLLAL HSS HINDI
PRASANGAM UP HINDI
PRASANGAM HS HINDI
PRASANGAM HSS HINDI
STAGE 12

KATHA RACHANA UP KAN
KATHA RACHANA HS KAN
KATHA RACHANA HSS KAN
KAVITHA RACHANA UP KAN
KAVITHA RACHANA HS KAN
KAVITHA RACHANA HSS KAN
UPANYASA RACHANA UP KAN
UPANYASA RACHANA HS KAN
UPANYASA RACHANA HSS KAN
Please Note: Schedule is purely tentative. Necessary changes will be done according to the circumstances.

No comments: