സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 14 November 2015

ഗണിതാശയങ്ങള്‍ പഠിക്കാം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ.....

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിത പാഠ പുസ്തകത്തിലെ ഗണിതാശയങ്ങള്‍ വിശദമാക്കുന്ന ഏതാനും ചിത്രങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് TSNMHS  സ്കൂളിലെ ശ്രീ  പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍ അയച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു.പാഠപുസ്തകത്തിെലെ  ആശയങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ GIF Format ലാണ് ഉള്ളത്. അവ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുമല്ലോ...
ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിനും TSNMHS സ്കൂളിലെ ഐ.ടി ക്ലബ്ബിനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ ഒരായിരം നന്ദി..  
1.പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതത്തിലെ  ബാഹ്യബിന്ദുവില്‍ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള തൊടുവരകളുടെ നീളം തുല്യമാണെന്നതിന്റെ തെളിവ്
2.ഞാണും തൊടുവരയും ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ്‍ മറുഖണ്ഡത്തിലെ കോണിന് തുല്യം : proof animation 
3.തൊടുവരകള്‍ക്കിടയിലെ കോണും കേന്ദ്രകോണും അനുപൂരകങ്ങളാണ് - proof animation
4.പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതത്തിലെ അകലം കാണുവാനുള്ള സൂത്രവാക്യം (Distance Formula) കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ തെളിവ് 
5.അന്തര്‍വൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തെളിവ്‌ 

1 comment: