സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 11 November 2015

IT THEORY QUESTIONS AND ANSWERS STD VIII


Sri Ganapathi Bhat of Udaya English Medium School Manjeshwar, Kasaragod has sent us a huge collection of IT Theory Questions and Answers along with Practical Questions which will be very useful to Teachers and Students as well.The question bank contains  objective type and very short answer type questions from all chapters and short answer type questions from first five chapters .Practical Questions from first 5 chapters also included. Sheni school blog is really grateful to Sri Ganapathi Bhat for his hard work.
Click here to download IT Theory Questions and Answers (English Medium by Ganpathi Bhat

Click here to download IT Theory Questions and Answers(Malayalam Medium) Published by IT@school
Click here to download IT Practical Questions(chapters 1 to 5)

No comments:

Post a Comment