12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 27 November 2015

LEARN MATHS THROUGH GIF FILES CLASS VIII IX AND X

                 
ഗണിതാശയങ്ങള്‍ GIF IMAGEകളുടെ സഹായത്തോടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാമത്തെ പോസ്റ്റാണിത്.കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് സ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനും SITCയുമായ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍ ആണ് ഈ നിര്‍മ്മിതികളെ അയച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം മുമ്പയച്ച് തന്ന Imageകള്‍ നാല് പോസ്റ്റുകളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ പ്രമാദ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. 
പരിവൃത്തം
​                  
                       അന്തര്‍വൃത്തം

ബാഹ്യബിന്ദുവില്‍ നിന്നുള്ള തൊടുവരകള്‍ 
Angle Bisector(VIII STD)

Perpendicular Bisector(VIII STD)


Perpendicular Bisector on a line from an outer point(VIII STD)

Triangle with the same area of a quadrilateral (IX STD) 

No comments: