സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ5, 8 ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .QIP(1)/44849/2017 DPI dt.19.08.2017..ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 19 December 2015

വിദ്യാസമുന്നതി : തീയതി നീട്ടി

സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കവസ്ഥയിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സംസ്ഥാന മുന്നാക്ക ക്ഷേമവികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിദ്യാസമുന്നതി സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ക്കും തൊഴില്‍ നൈപുണ്യ പരിശീലന പദ്ധതികള്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 2016 ജനുവരി അഞ്ച് വരെ നീട്ടി. ഹൈസ്‌കൂള്‍ തലംമുതല്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ക്കു വരെ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴില്‍ പരിശീലനത്തിനുമുള്ള സഹായം ലഭിക്കും. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ക്കുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ പ്രത്യേകം സമര്‍പ്പിക്കണം. കൂടുതല്‍ വിവരംwww.kswcfc.org ല്‍ ലഭിക്കും. ഫോണ്‍: 0471-2311215.

No comments:

Post a Comment