2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 11 December 2015

HIGHER SECONDARY - SAMPLE QUESION PAPERS BY SCERT AND VIJAYASHREE STUDY MATERIALS

Plus One Plus Two
Malayalam
Malayalam
Malayalam  (Optional) Malayalam  (Optional)
Tamil Tamil 
Tamil  (Optional) Tamil  (Optional) 
Kannada Kannada 
Kannada  (Optional) Kannada  (Optional) 
English (Literature Opt) English (Literature Opt) 
English English 
Anthropology Anthropology 
French French 
Hindi Hindi 
Hindi  (Optional) Hindi  (Optional) 
Arabic   Arabic 
Arabic  (Opt) Arabic  (Opt) 
Urdu Urdu 
Urdu  (Opt) Urdu  (Opt) 
Islamic History Islamic History 
Sanskrit Sanskrit 
Sanskrit  (Sahitya Opt) Sanskrit  (Sahitya Opt) 
Sanskrit  (Sasthra Opt) Sanskrit  (Sasthra Opt) 
Electronics Electronics 
Computer Applin  (Hum.) Computer Applin  (Hum.) 
Computer Applin  (Com.) Computer Applin  (Com.) 
Geology Geology 
Journalism Journalism 
Communicative English Communicative English 
Statistics Statistics 
Russian Russian 
Latin Latin 
German German 
Syriac Syriac 
Home Science Home Science 
Social Work Social Work 
Gandhian Studies Gandhian Studies 
Philosphy Philosphy 
Computer Science Computer Science 
Music Music 
Physics Physics 
Chemistry Chemistry 
Botany Biology
Mathematics Mathematics 
Political Science Political Science 
Economics Economics 
History History 
Geography Geography 
Business Studies Business Studies 
Accountancy Accountancy 
SociologySociology 
Special School

Malayalam
Malayalam 
English
English 
Physics
Physics 
Chemistry
Chemistry 
Biology
Biology 
Computer Application
Computer Application 
Accountancy
Accountancy 
Business Studies
Business Studies 
Economics
Economics 
Mathematics
Mathematics 
Political Science
Political Science 
Sociology
Sociology 
History
History 


VIJAYASREE MODULES 
PHYSICS +1 
PHYSICS +2 
ECONOMICS +1 
ECONOMICS  +2
+1HISTORY 
+2 HISTORY

No comments: