സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ5, 8 ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .QIP(1)/44849/2017 DPI dt.19.08.2017..ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 8 January 2016

LSS/USS SCHOLARSHIP EXAM -IMPORTANT DATES AND QUESTION BANK

LSS/USS Notification| PART I | PART II |
Last Date for Submission of Final List of Candidates to AEO:19-01-2016    
Last Date for Online Registration of Candidates:16-01-2016    
Schools can Start Online Registration of Candidates on:09-01-2016
AEOs shall issue Passwords to Schools on: 09-01-2016

LSS/USS EXAM 2016 USER GUIDE FOR SCHOOLS 
LSS - USS EXAM 2016 USER GUIDE FOR AEOS 
List of Sub Districts with Sub District Codes
LSS /USS QUESTION BANK
LSS/USS QUESTION BANK (KANNADA)

2 comments:

  1. please publish the answer key of uss exam feb 2016 malappuram

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vivek Vivu@ uss exam feb 2016 ANSWER KEY PUBLISHED

      Delete