12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 29 February 2016

A START UP APPLICATION TO ADD IMAGES OF OUR CHOICE AT START UP BY PRAMOD MOORTHY

Setigam ലൂടെ എല്ലാവര്‍ക്കും സുപരിചിതനായ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍ ഉബുണ്ടുവില്‍ .desktop files എന്നീ ഫയലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്ന്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.അദ്ദേഹം ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുമ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ ഒരു start up അപ്ലികേഷനുമായാണ്.നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിത്രം start upല്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സോഫ്ട്‌വെയറാണിത്.ഈ സോഫ്ട്‌വെയറിനെ പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാക്കുന്ന രീതി ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.ഉബുണ്ടുവിലെ ഏത് versionലും ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കും.സോഫ്‍ട്‌വെയറിനെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ commentലൂടെ അറിയക്കുമല്ലോ.ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍..
Steps to run the Software
1. Download the My_Image_startup_All_Ubuntu.tar.gz file
2. Extract it to the Desktop of your computer
3. Give executive permission to the mnp.sh file by right clk
4. double click this mnp.sh file and choose "Run in Terminal"
5. After installation a folder named mypic_source will be created on your Desktop
6. Paste any .jpg format image file into this folder and rename it as
"mypic.jpg"
7. Restart your computer......!!!! thats all
You can use this tar.gz file on all versions of Ubuntu

 To download Software Click Here

2 comments:

Anoop John Sam said...

Sir how to uninstall this start up application ?

Raveendranatha Nayak Sheni said...

Application-->administration--->synapatic package manager--> type the name of application in search box and click on search option. rt click on the application -->uninstall