2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 29 February 2016

A START UP APPLICATION TO ADD IMAGES OF OUR CHOICE AT START UP BY PRAMOD MOORTHY

Setigam ലൂടെ എല്ലാവര്‍ക്കും സുപരിചിതനായ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍ ഉബുണ്ടുവില്‍ .desktop files എന്നീ ഫയലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്ന്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.അദ്ദേഹം ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുമ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ ഒരു start up അപ്ലികേഷനുമായാണ്.നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിത്രം start upല്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സോഫ്ട്‌വെയറാണിത്.ഈ സോഫ്ട്‌വെയറിനെ പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാക്കുന്ന രീതി ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.ഉബുണ്ടുവിലെ ഏത് versionലും ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കും.സോഫ്‍ട്‌വെയറിനെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ commentലൂടെ അറിയക്കുമല്ലോ.ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍..
Steps to run the Software
1. Download the My_Image_startup_All_Ubuntu.tar.gz file
2. Extract it to the Desktop of your computer
3. Give executive permission to the mnp.sh file by right clk
4. double click this mnp.sh file and choose "Run in Terminal"
5. After installation a folder named mypic_source will be created on your Desktop
6. Paste any .jpg format image file into this folder and rename it as
"mypic.jpg"
7. Restart your computer......!!!! thats all
You can use this tar.gz file on all versions of Ubuntu

 To download Software Click Here

2 comments:

Anoop John Sam said...

Sir how to uninstall this start up application ?

Raveendranatha Nayak Sheni said...

Application-->administration--->synapatic package manager--> type the name of application in search box and click on search option. rt click on the application -->uninstall