സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 15 March 2016

SSLC EXAM SPECIAL PACK 2016 - MATHEMATICS

1.MALAYALA MANORAMA PADHIPPURA 2016(FULL)
2.MATHRUBHUMI VIDYA 2016
3.DEEPIKA - SSLC PADHANA SAHAYI 2016
4.KERALA KAUMUDI PADASHEKHARAM 2016
5.KARNIKARAM 2016- MATHS WORKSHEETS BY DIET IDUKKI 
6.SSLC MUNNORUKKAM BY R VIJAYAN, SVHS PULLAD
7.MATHS REVISION PACKAGE 2016 BY JOHN P A
8.ORUKKAM MATHS 2016 BY EDUCATION DEPARTMENT KERALA
9.ORUKKAM MATHS 2015 BY EDUCATION DEPARTMENT KERALA
10.MATHEMATICS - ORUKKAM 2015 BY EDUCATION DEPARTMENT, KERALA
11.MATHEMATICS - ORUKKAM 2014 BY EDUCATION DEPARTMENT, KERALA
12.MALAYALA MANORAMA PADHIPPURA 2015
13.MATHEMATICS - ORUKKAM 2013 BY EDUCATION DEPARTMENT, KERALA
14.MATHEMATICS - ANSWERS  OF ORUKKAM 2013 BY MATHSBLOG
15.MATHEMATICS - SCERT QUESTION POOL 
16.MATHEMATICS - DISHA BY DIET THIRUVANATHAPURAM
17.MATHEMATICS - THILAKKAM  2015 BY DIET KANNUR
18.MATHEMATICS - QUESTION PAPER BY NOUSHAD PARAPPANGADI
19.MATHEMATICS - NIRAKADIR - DIET ALAPPUZHA
20.MATHEMATICS - STEPS - DIET KASARAGOD
21.MATHEMATICS - VIJAYASHREE SUBJECT CLINIC MODULE - PALAKKAD
22.MATHEMATICS - MUKULAM , BY DIET KANNUR MATHS 1    MATHS 2
23.MATHEMATICS - SAHAPADI MALAPPURAM  MATHS 1 MATHS 2  MATHS 3  MATHS 4
24.MATHEMATICS - VIJAYASOPANAM , KOLLAM   MATHS 1          MATHS 2
25.MATHEMATICS - MIKAVU 2014 - DIET KASARAGOD
26.MATHEMATICS - VIJAYAJYOTHI  MATH1 MATH 2 MATH 3 MATH 4 MATH 5 MATH 6 
27.MATHEMATICS - NIRAVU ALAPPUZHA
28.MATHEMATICS- REVISION PACKAGE - DIET PALAKKAD
29.MATHEMATICS QUESTION BANK 2013 - BY SATHEESHAN  M PARALI HIGH SCHOOL
30.MATHEMATICS- A+ Questions from all units - Malayalam VersionPrepared By Hari Govind, Resource Group, Ernakulam
31.MATHEMATICS - A+ Questions from all units - English Version Prepared By Vijayakumar M D, THS Kanjirappally
32.MATHEMATICS -  Work sheet for SSLC Students (Prepared By Satheesan. M, Parali HS)
33.QUESTION PAPERS  2015,2014,2013,2012

No comments: