2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 15 March 2016

SSLC EXAM SPECIAL PACK 2016 - MATHEMATICS

1.MALAYALA MANORAMA PADHIPPURA 2016(FULL)
2.MATHRUBHUMI VIDYA 2016
3.DEEPIKA - SSLC PADHANA SAHAYI 2016
4.KERALA KAUMUDI PADASHEKHARAM 2016
5.KARNIKARAM 2016- MATHS WORKSHEETS BY DIET IDUKKI 
6.SSLC MUNNORUKKAM BY R VIJAYAN, SVHS PULLAD
7.MATHS REVISION PACKAGE 2016 BY JOHN P A
8.ORUKKAM MATHS 2016 BY EDUCATION DEPARTMENT KERALA
9.ORUKKAM MATHS 2015 BY EDUCATION DEPARTMENT KERALA
10.MATHEMATICS - ORUKKAM 2015 BY EDUCATION DEPARTMENT, KERALA
11.MATHEMATICS - ORUKKAM 2014 BY EDUCATION DEPARTMENT, KERALA
12.MALAYALA MANORAMA PADHIPPURA 2015
13.MATHEMATICS - ORUKKAM 2013 BY EDUCATION DEPARTMENT, KERALA
14.MATHEMATICS - ANSWERS  OF ORUKKAM 2013 BY MATHSBLOG
15.MATHEMATICS - SCERT QUESTION POOL 
16.MATHEMATICS - DISHA BY DIET THIRUVANATHAPURAM
17.MATHEMATICS - THILAKKAM  2015 BY DIET KANNUR
18.MATHEMATICS - QUESTION PAPER BY NOUSHAD PARAPPANGADI
19.MATHEMATICS - NIRAKADIR - DIET ALAPPUZHA
20.MATHEMATICS - STEPS - DIET KASARAGOD
21.MATHEMATICS - VIJAYASHREE SUBJECT CLINIC MODULE - PALAKKAD
22.MATHEMATICS - MUKULAM , BY DIET KANNUR MATHS 1    MATHS 2
23.MATHEMATICS - SAHAPADI MALAPPURAM  MATHS 1 MATHS 2  MATHS 3  MATHS 4
24.MATHEMATICS - VIJAYASOPANAM , KOLLAM   MATHS 1          MATHS 2
25.MATHEMATICS - MIKAVU 2014 - DIET KASARAGOD
26.MATHEMATICS - VIJAYAJYOTHI  MATH1 MATH 2 MATH 3 MATH 4 MATH 5 MATH 6 
27.MATHEMATICS - NIRAVU ALAPPUZHA
28.MATHEMATICS- REVISION PACKAGE - DIET PALAKKAD
29.MATHEMATICS QUESTION BANK 2013 - BY SATHEESHAN  M PARALI HIGH SCHOOL
30.MATHEMATICS- A+ Questions from all units - Malayalam VersionPrepared By Hari Govind, Resource Group, Ernakulam
31.MATHEMATICS - A+ Questions from all units - English Version Prepared By Vijayakumar M D, THS Kanjirappally
32.MATHEMATICS -  Work sheet for SSLC Students (Prepared By Satheesan. M, Parali HS)
33.QUESTION PAPERS  2015,2014,2013,2012

No comments: