**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 22 July 2016

HINDI IX STD - CHAPTER 1 -TEXT BOOK ACTIVITES

करिंपा सरकारी हैस्कूल़ कॆ हिंदी अध्यापक श्री कॆ.पि सदाशिवनजी नॆ दसवीं कक्षा की पहली और दूसरी इकाई सॆ  संबन्धित कक्षाई उपजों तय्यार कियॆ थॆ | आप इससॆ लाभान्वित हुऎ होंगॆ |आज कॆ.पि सदाशिवनजी नॆ नव्वी कक्षा कॆ पहली इकाई की कहानी नौजवान  पक्षी और दीमक पाठ कॆ आधार पर पटकथा, आज नौजवाऩ पक्षी को दीमकें खाने का  सौभाग्य मिली - उस दिन की डायऱी,नौजवान पक्षी और गाडिवाले का बीच का वार्तालाप,सर्वनाम + परसर्ग [कार्यपत्रिका] आदि तैयार करकॆ शॆणी स्कूल ब्लोग को भेजा हैं | उनकॊ शेणी ब्लोग की तरफ सॆ धन्यवाद | आप जरूर इसका लाभ  उठाए।
1.नौजवान पक्षी और गाडिवाले का बीच का वार्तालाप
2.दूसरा वार्तालाप
3.आज नौजवान पक्षी को दीमकें खाने का सौभाग्य मिली  - उस दिन की डायरी
4.सर्वनाम + परसर्ग [कार्यपत्रिका]
5.स्टोरी बोर्ड
6.ये शब्द कैसे बने

1 comment:

Ashok Kumar said...

sir.
बधाइयाँ.....
सदाशिवन सार से तैयार किया गया टीचिंग मैनुअल भी पोस्ट करने की कृपा करें।
उनका फोन नंबर भी पेश करें।