29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 23 July 2016

ENGLISH - STD X - SAMPLE QUESTION PAPERS 2 SETS

SRI JIPSON JACOB OF AVMHSS PONNANI MALAPPURAM HAS SHARED WITHOUR BLOG  2 SETS OF UNIT TEST PAPERS WHICH WILL BE USEFUL FOR STUDENTS PREPARING FOR  FIRST TERM EXAM. SHENI SCHOOL BLOG TEAM EXTENDS ITS GRATITUDE TO HIM FOR HIS SUPPORT TO THE BLOG.
CLICK HERE TO DOWNLOAD UNIT TEST QUESTION PAPERS

No comments: