എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 23 July 2016

TEACHING MANUAL - ENGLISH STD IX - CHAPTER 2

SRI PRASHANTH P G , HSA ENGLISH GHSS KOTTODI KASARAGOD HAS SHARED WITH OUR BLOG  A TEACHING MANUAL BASED ON NOBILITY OF SERVICE FOR STD IX. SHENI BLOG TEAM TAKES THIS OPPORTUNITY TO THANK HIM FOR HIS HARDWORK AND DEDICATION.
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUAL

1 comment:

Anonymous said...

Pls publish the next chapters of hand book