ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 6 August 2016

9ാം ക്ലാസ് -ഗണിതം - ഭിന്ന സംഖ്യകള്‍ -ടീച്ചിംഗ് എയ്ഡ്

9ാം ക്ലാസിലെ ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഭിന്നസംഖ്യകള്‍ എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു Teaching Aid ആണ് കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് TSNMHS ലെ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സര്‍ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.കുട്ടികള്‍ക്കും ഗണിത അധ്യാപകര്‍ക്കും  ഉപകാരപ്രദമായ Teaching Aid അയച്ചു തന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.
ഫയല്‍ ഇവിടെനിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇന്‍സ്റ്റാല്‍ ചെയ്ത ശേഷം Application --> Universal acess --->bhinnasankhyakal9 എന്ന ക്രമത്തില്‍ തുറക്കണം.

2 comments:

raveendran said...

DOWNLOADED BUT OPENING IN NOTEPAD AND HENCE CAN NOT READ

Raveendranatha Nayak Sheni said...

Sir
right click on the downloaded file open with gdebi installer then click install. after installation open the software by Aplication--universal access-->bhinnasankhyakal9