പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 6 August 2016

STD IX - SOCIAL - CHAPTER 1 - STUDY NOTES - ENGLISH MEDIUM

Mr.Shuhaib koolath,, Tirurangadi, Malappuram District ,is a Post Graduate in Economics from Govt Arts and Science College, Calicut . Now He is working as a Faculty of CMA in Economics and taking CMA foundation courses in various parts of Malappuram District. He  has much interest in Social Science and taking S S classes in various coaching centres.
Suhaib has shared with our blog 'A study note for students of standard IX - chapter 1 - medieval world :centre of Power. The note is given in the form of a capsule , which  will be handy to the students and teachers.Sheni School blog Team thanks him for his selfless service and hardwork. Viewers of this blog can expect from him study materials for other chapters shortly.
Click here to download SOCIAL SCIENCE 1- STUDY NOTE -MEDIEVAL WORLD: CENTRE OF POWER

No comments: