സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 7 August 2016

STD 10 - UNIT 2 PROJECT TIGER - NOTES BY LEENA PRADEEP

 Mrs. Leena Pradeep HSA GHSS Kodungallur is back with a few notes on project Tiger  Std X Unit 2 English.Hope this will be useful to the students. Sheni school blog takes this opportunity to thank her  for her support to the blog.
Click here to download notes on Project Tiger - Class 10 - unit 2

No comments: