**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 8 August 2016

A+ ORIENTED SSLC BIOLOGY FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER WITH ANSWER KEY

പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷ പടിവാതിലില്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇതാ നിങ്ങള്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങായി വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രതീഷ് സാറിന്റെ സാരഥ്യയത്തില്‍ വയനാടിലെ ടീം ബയോളജി.ഇത്തവണ പത്താം ക്ലാസിലെ പാദവാര്‍ശിക പരീക്ഷയുടെ സാമ്പിള്‍ ചോദ്യപേപ്പരും അതിന്റെ ഉത്തര സൂചികയുമാണ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നല്ല നിലവാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായത്കൊണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ബ്ലോഗിന് അയച്ച് തന്ന രതീഷ് സാറിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്ന.
To Download First Term sample question paper and Answer Key Click Here

Related Posts
1. 10 ക്ലാസിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യശേഖരം 
2. 9ാം ക്ലാസ്സിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍  

10ാം ക്ലാസിലെ 2ാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യശേഖരം
9, 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ  2ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ 
10ാം ക്ലാസിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ  ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍
8ാം  ക്ലാസ്സിലെ 2ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ 

2 comments:

Pmsaptsvhss Kaikottukadavu said...

Sir
Good Work. We need English medium also

orange said...

awesome job sir. keep posting.