**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 8 August 2016

STD 10 - ICT - CHAPTER 3 - WEB DESIGNING VIDEO TUTORIALS

എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഐ.സി.ടി വീഡിയോ  ട്യുട്ടോറിയലുമായി വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്GVHSS KALPAKANCHERRY യിലെ ശ്രീ സുശീല്‍ കുമാര്‍ സര്‍. ഇത്തവണ എത്തിയിരിക്കുന്നത്  പത്താം ക്ലാസ്സ് ഐ.സി.റ്റി പാഠ പുസ്തകത്തിലെ 3ാം അധ്യായമായ വെബ് ഡിസൈനിങ്  എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളുമായാണ്.  ഈ വീഡിയോകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും ഐ.ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല. ശ്രീ. സുശീല്‍  കുമാര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
WEB DESIGNING - INTRODUCTION - STD -10 CLICK HERE
WEB DESIGNING - ELEMENT SELECTOR - STD 10  CLICK HERE

RELATED POSTS
MAIL MERGE PART PART1 PART 2 PART 3
MALAYALAM TYPING INSCRIPT KEYBOARD

No comments: