കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 8 August 2016

പത്താം ക്ലാസ് - മലയാളം - കേരള പാഠാവലി ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ , യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പര്‍ & അടിസ്ഥാന പാഠാവലി യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പര്‍

പത്താംതരം കേരള പാഠാവലി ഒന്നും രണ്ടും യൂണിറ്റിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ടീച്ചിംഗ് മാന്വലും ചോദ്യാവലിയും ഷേണി ബ്ലോഗിന് അയച്ചു തരാൻ തിരക്കേറിയ അദ്ധ്യാപനത്തിനിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തിയ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.ചാവശ്ശേരിയിലെ ഷാജി.ടി.വി. സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
പത്താം ക്ലാസ് കേരള പാഠാവലി  - ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ - കാളിദാസന്‍
പത്താം ക്ലാസ്  കേരള പാഠാവലി  - ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ - വിശ്വരൂപം
പത്താം ക്ലാസ്  അടിസ്ഥാന പാഠാവലി - യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പര്‍ 
പത്താം ക്ലാസ്  കേരള പാഠാവലി -യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പര്‍

No comments: