സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 24 August 2016

ENGLISH -STD 10 - PHRASAL VERBS - MEANING AND APPLICATION BY NITHIN C.K

Mr. Nithin C.K  Academic coordinator ,Dept. Of English , TRIZ Group of Institutions Thamarassery has shared with our blog a list of phrasal verbs with their meaning and examples.It will be very helpful in attending the questions related to phrasal verbs in Std VIII, IX and X. Sheni school blog team thanks him for his maiden contribution to the blog.He assured us that he will contribute more in future.
Click here to download the study material - "phrasal verbs"

No comments: