സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 24 August 2016

STD 10 - ENGLISH - FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER SET 2 BY ABDUL JAMAL N.E GHSS THACHANGAD, KASARAGOD

 Sri Abdul Jamal NE HSA (English) and SITC of GHSS Thachangad, Kasaragod is back with another First Term Sample question Paper Set 2 for 10th Standard English. Hope this question paper will also be useful to the teachers and Students for revision purpose.Sheni Blog Team takes this opportunity to extend sincere gratitude to Abdul Jamal Sir for his contribution and wholehearted support to the blog.
To download First Term Sample Question Paper set 2 Click here

To download question paper set 1 Click here

No comments: