ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 22 August 2016

STD 10 - ENGLISH FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER 2016

Sri Abdul Jamal NE HSA (English) and SITC of GHSS Thachangad, Kasaragod has shared with our blog  First Term Sample question Paper for 10th Standard English.It will be very useful to Teachers and Students as the examination is fast approaching.
Sheni Blog Team takes this opportunity to extend sincere gratitude to Abdul Jamal Sir for his contribution and wholehearted support to the blog.
To download First Term Sample Question Paper - Click Here

No comments: