സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 22 August 2016

STD 10 - ENGLISH FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER 2016

Sri Abdul Jamal NE HSA (English) and SITC of GHSS Thachangad, Kasaragod has shared with our blog  First Term Sample question Paper for 10th Standard English.It will be very useful to Teachers and Students as the examination is fast approaching.
Sheni Blog Team takes this opportunity to extend sincere gratitude to Abdul Jamal Sir for his contribution and wholehearted support to the blog.
To download First Term Sample Question Paper - Click Here

No comments: