ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 22 August 2016

STD 10 - ICT CHAPTER 3 - WEB DESIGNING WORKSHEETS BY IQBAL M.K

മാറിയ പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായമായ വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെയ്ക്കകയാണ്   എടത്തനാട്ടുകര ജി.ഒ.എച്ച്. എസ്സിലെ  ശ്രീ ഇക്‌ബാല്‍ സര്‍. അദ്ദേഹം  പാലക്കാട് എസ്.ഐ.ടി. സി ഫോറത്തിലെ അംഗവുമാണ്. ശ്രീ ഇക്‌ബാല്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1.വെബ്  ഡിസൈനിങ്  - കാസ്‌കേഡിങ് സ്റ്റൈല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വെബ്  പേജ് നിര്‍മ്മാണം - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2.വെബ്  ഡിസൈനിങ്  -കാസ്‌കേഡിങ് സ്റ്റൈല്‍ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് വെബ് പേജില്‍ ഉള്‍കൊള്ളിക്കുന്നത്  - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

3 comments:

rafi rahmani said...

Very good

leeba anish said...

please give the html tag to include the audio and video files

Raveendranatha Nayak Sheni said...

please use