12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 3 September 2016

FIRST TERM EXAM 2016 - WORK SHEETS FOR STD 8,9, 10 ENGLISH AND MAL MEDIUM

ഉത്തര മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നാമമാണ് wisdom Education Foundation of India . കോഴി്ക്കോട് ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന wisdom ,ജില്ലയിലെ പാവപ്പെട്ട, അര്‍ഹരായ കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും,നൈപുണി വികസനത്തിനും സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കട്ടികൾക്ക്  ഒരു കൈത്താങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം  കുട്ടികളെ സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷകൾക്കു വേണ്ടി സജ്ജരാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി Question Bank കൾ തയ്യാറാക്കിട്ടുണ്ട്.
പഠനോത്സവം 2016-17 ന്റെ ഭാഗമായി 8 ,9, 10  ക്ലാസിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു കൂട്ടം വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെയ്ക്കുകയാണ്  WEFl . പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയില്‍ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകള്‍ക്ക്  തയ്യാരെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഇവ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു. Wisdom Education Foundation of India യ്ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു .
 STD X
STD 10 - PHYSICS  - MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM WITH REVISION PAPER
STD 10- SOCIAL  - ENGLISH MEDIUM
STD 10 - CHEMISTRY - MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM
STD 10- HINDI  
STD 10 - ENGLISH 

 STD IX
STD 9 - PHYSICS -MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM
STD 9- CHEMISTRY -MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM
STD 9 - SOCIAL -MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM
STD 9- ENGLISH
STD 9 - HINDI
STD 9 -MATHS -MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM
STD VIII
STD 8 - PHYSICS -MALAYALAM AND ENGLISH
STD 8 - CHEMISTRY - ENGLISH MEDIUM
STD 8 - SOCIAL - MALAYALAM AND ENGLISH
STD 8 - MATHS -ENGLISH MEDIUM
STD 8 HINDI