കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 3 September 2016

FIRST TERM EXAM 2016 - WORK SHEETS FOR STD 8,9, 10 ENGLISH AND MAL MEDIUM

ഉത്തര മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നാമമാണ് wisdom Education Foundation of India . കോഴി്ക്കോട് ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന wisdom ,ജില്ലയിലെ പാവപ്പെട്ട, അര്‍ഹരായ കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും,നൈപുണി വികസനത്തിനും സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കട്ടികൾക്ക്  ഒരു കൈത്താങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം  കുട്ടികളെ സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷകൾക്കു വേണ്ടി സജ്ജരാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി Question Bank കൾ തയ്യാറാക്കിട്ടുണ്ട്.
പഠനോത്സവം 2016-17 ന്റെ ഭാഗമായി 8 ,9, 10  ക്ലാസിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു കൂട്ടം വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെയ്ക്കുകയാണ്  WEFl . പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയില്‍ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകള്‍ക്ക്  തയ്യാരെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഇവ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു. Wisdom Education Foundation of India യ്ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു .
 STD X
STD 10 - PHYSICS  - MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM WITH REVISION PAPER
STD 10- SOCIAL  - ENGLISH MEDIUM
STD 10 - CHEMISTRY - MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM
STD 10- HINDI  
STD 10 - ENGLISH 

 STD IX
STD 9 - PHYSICS -MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM
STD 9- CHEMISTRY -MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM
STD 9 - SOCIAL -MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM
STD 9- ENGLISH
STD 9 - HINDI
STD 9 -MATHS -MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM
STD VIII
STD 8 - PHYSICS -MALAYALAM AND ENGLISH
STD 8 - CHEMISTRY - ENGLISH MEDIUM
STD 8 - SOCIAL - MALAYALAM AND ENGLISH
STD 8 - MATHS -ENGLISH MEDIUM
STD 8 HINDI