12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 4 September 2016

STD IX - SOCIAL SCIENCE CHAPTER 3 STUDY NOTES IN MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM BY SHUHAIB KOOLATH

Sri Shuhaib Koolath Freelance Teacher Tirurnagadi Malppuram continues his service to the teachers and students by  preparing study notes  for the subject- social Science .This Time he has come up with a Study notes on chapter 3 History Std IX .Hope these study notes will also be useful for the students and teachers.Sheni blog Team thanks Sri Shuhaib sir  for his valuable contribution and wholehearted support to the blog.
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD- SOCIAL SCIENCE -CHAPTER 3 STUDY NOTE - INDIAN CONSTITUTION: RIGHTS AND DUTIES
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD -
SOCIAL SCIENCE -CHAPTER  3ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന  - അവകാശങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും 
Related Posts
1.STD VIII - study note -chapter 2 -The river valley Civilizations Click here
2. STD X  - CHAPTER 8 PUBLIC ADMINISTRATION - STUDY NOTE
3.
STD IX  -SOCIAL SCIENCE- STUDY NOTE -MEDIEVAL WORLD: CENTRE OF POWER ( ENGLISH MEDIUM)   

2 comments:

Anonymous said...

please give notes on chapter 4

Raveendranatha Nayak Sheni said...

WILL BE UPLOADED SHORTLY