കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 4 September 2016

STD IX - SOCIAL SCIENCE CHAPTER 3 STUDY NOTES IN MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM BY SHUHAIB KOOLATH

Sri Shuhaib Koolath Freelance Teacher Tirurnagadi Malppuram continues his service to the teachers and students by  preparing study notes  for the subject- social Science .This Time he has come up with a Study notes on chapter 3 History Std IX .Hope these study notes will also be useful for the students and teachers.Sheni blog Team thanks Sri Shuhaib sir  for his valuable contribution and wholehearted support to the blog.
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD- SOCIAL SCIENCE -CHAPTER 3 STUDY NOTE - INDIAN CONSTITUTION: RIGHTS AND DUTIES
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD -
SOCIAL SCIENCE -CHAPTER  3ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന  - അവകാശങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും 
Related Posts
1.STD VIII - study note -chapter 2 -The river valley Civilizations Click here
2. STD X  - CHAPTER 8 PUBLIC ADMINISTRATION - STUDY NOTE
3.
STD IX  -SOCIAL SCIENCE- STUDY NOTE -MEDIEVAL WORLD: CENTRE OF POWER ( ENGLISH MEDIUM)   

2 comments:

Anonymous said...

please give notes on chapter 4

Raveendranatha Nayak Sheni said...

WILL BE UPLOADED SHORTLY