ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 13 August 2016

STD 10 - HISTORY CHAPTER 8 - PUBLIC ADMINISTRATION - STUDY NOTES(ENGLISH MEDIUM)

Sri Shuhaib Koolath freelance Teacher ,Tirurangadi Malappuram District is back with a few notes on Public Administation ,from History Std 10 Chapter 8. As earlier you noticed, this notes is in the form of a capsule containing all the important points of that chapter. Sheni school blog team takes this opportunity to thanks him for his hard work and the pain he has taken in preparing this notes.
To download history study note Std 10- Chapter 8 Public Adminstration  - Click Here