സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 13 August 2016

STD 10 - HISTORY CHAPTER 8 - PUBLIC ADMINISTRATION - STUDY NOTES(ENGLISH MEDIUM)

Sri Shuhaib Koolath freelance Teacher ,Tirurangadi Malappuram District is back with a few notes on Public Administation ,from History Std 10 Chapter 8. As earlier you noticed, this notes is in the form of a capsule containing all the important points of that chapter. Sheni school blog team takes this opportunity to thanks him for his hard work and the pain he has taken in preparing this notes.
To download history study note Std 10- Chapter 8 Public Adminstration  - Click Here