കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 13 August 2016

STD 10 HISTORY CHAPTER 3- BRITISH EXPLOITATION AND RESISTANCE - STUDY NOTE( ENGLISH MEDIUM).POST UPDATED WITH HISTORY 9TH STD - CHAPTER I (MALAYALAM MEDIUM)

SRI SUHAIB KOOLATH IS BACK AGAIN WITH STUDY NOTES ON BRITISH EXPLOITATION AND RESISTANCE HISTORY STD X CHAPTER 3. THIS IS HIS THIRD STUDY  NOTE IN A ROW. HOPE THIS NOTES WILL BE VERY USEFUL TO STUDENTS AND TEACHERS.SHENI SCHOOL BLOG TEAM REALLY APPECIATES HIS DEDICATION AND HARDWORK.VIEWERS,DO NOT FORGET TO EXPRESS UR OPINION THROUGH COMMENTS.UR COMMENTS WILL ENCOURAGE HIM TO CONTINUE HIS TASK.
TO DOWNLOAD HISTORY STUDY NOTE CHAPTER 3 - BRITISH EXPLOITATION AND RESISTANCE - CLICK HERE

9ാം ക്ലാസ് ഹിസ്റ്ററി - അധ്യായം 1 - മധ്യകാല ലോകം - അധികാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍  സ്റ്റഡി നോട്ട് - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
RELATED POSTS
1.HISTORY STD X CHAPTER 8 PUBLIC ADMINISTRATION - STUDY NOTE
2.SOCIAL SCIENCE STD IX - STUDY NOTE -MEDIEVAL WORLD: CENTRE OF POWER ( ENGLISH MEDIUM)

No comments: