2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 16 September 2016

NOON FEEDING PLANNER SOFTWARE VERSION 1.8 BY SUDHEER KUMAR T.K

Sri Sudheer Kumar T.K Headmaster KCALP School Eramangalam , Kozhikode has shared with our blog a software named Noon Feeding Planner 1.8  which can be used for calculating the number of students fed, Total contingency charges due and to calculate the unspent portion of contingencies. You can plan the items of menu for the succeeding days after ascertaining the unspent portion.This software is updated as per order No:2911/16 Gen.Edn dtd 05-09-2016. This software runs only in windows operating system and excel 2007 or above this version is necessary in the computer to get the correct result.
Sheni school blog team is thankful to Sri Sudheer kumar Sir for sharing this software.Hope his contribution in future too.
Click here download   Noon Feeding Planner - Version 1.8

No comments: