സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 17 September 2016

STD 10 - ENGLISH - UNIT 3 TWO BROTHERS VIDEO LESSON BY ARUN KUMAR

Sri Arun Kumar HSA (English )of GHSS Chavara Kollam has shared with our blog a video lesson created by him for the lesson  "Two brothers"  Std 10 English. Sheni school blog Team is thankful to him for his valuable contribution.

No comments: