2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 18 September 2016

ENGLISH LANGUAGE TIPS, STUDY NOTES, LANGUAGE ELEMENTS(POST UPDATED ON 18-09-2016)

  • POST UPDATED WITH POEM ANALYSIS - "SONG OF THE RAIN" UNIT 3 - STANDARD 9
Sri Akash S Kumar from Trivandrum an Engineer by Profession has shared with our blog a bundle of study materials that will be useful to students studying in High school classes.He is Currently doing Masters Engineering in Communication Systems ( Electronics ). He is a Freelance Teacher & Working as a Career Mentor for CSI ( Church of South India ). Sheni school blog team is thankful to him for his valuable contribution to the blog.
STUDY NOTES http://www.animatedgif.net/new/new6__e0.gif1.POEM ANALAYSIS - STD IX UNIT 3 -SONG OF RAIN
2.STUDY NOTE ON STD 10- Unit 3- The Ballad of Father Gilligan (Courtesy - icse english help )  
1.ALL IN ONE ENGLISH TIPS FOR PREPARING DISCOURSES
2.185 COMMON VERBS with their meaning
3. REPORTED SPEECH
4.IF CLAUSE
5. ACTIVE VOICE
6.PREPOSITIONS
7.PHRASAL VERBS
8.QUESTION TAGS
9.PARTS OF SPEECH
10.POEM ANALAYSIS
11..ENGLISH TIPS