ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 26 September 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE - TEACHING MANUALS BY PRASHANTH

Sri Prashanth Kumar P.G HSA English GHSS Kottodi is back with Two  teaching manuals for the lesson "The best investment I ever made" std 10 , English.Hope These Teaching manuals will be useful to the teachers.Sheni school blog Team extend their sincere gratitude to Sri Prashanth Sir for his effort.
Click here to download teaching manuals for "The best investment I ever made"

No comments: