സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 26 September 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE - TEACHING MANUALS BY PRASHANTH

Sri Prashanth Kumar P.G HSA English GHSS Kottodi is back with Two  teaching manuals for the lesson "The best investment I ever made" std 10 , English.Hope These Teaching manuals will be useful to the teachers.Sheni school blog Team extend their sincere gratitude to Sri Prashanth Sir for his effort.
Click here to download teaching manuals for "The best investment I ever made"

No comments: