29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 26 September 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE - TEACHING MANUALS BY PRASHANTH

Sri Prashanth Kumar P.G HSA English GHSS Kottodi is back with Two  teaching manuals for the lesson "The best investment I ever made" std 10 , English.Hope These Teaching manuals will be useful to the teachers.Sheni school blog Team extend their sincere gratitude to Sri Prashanth Sir for his effort.
Click here to download teaching manuals for "The best investment I ever made"

No comments: