സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 26 September 2016

STD 9 - ENGLISH - TEACHING MANUAL AND WORKSHEETS TO TEACH REPORTED SPEECH BY PRASHANTH

Sri Prashanth P.G HSA GHSS Kottodi Kasaragod has shared  a Teaching manual and worksheets that are used to teach Reported Speech in Standard IX with our blog.Sheni school blog Team express their sincere gratitude to Sri Prashanth sir for sharing these materials .
Click here to download Teaching manual 

No comments: