2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 19 September 2016

STD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - LORE OF VALUES - STUDY MATERIALS BY JISHA K

Jisha K HSA(English) GHSS Kattilangadi, Tanur, Malappuram has prepared some study materials for unit 3 std 10 English that contain Study note on Two Brothers, The best investment I Ever made, Some discourses,and an appreciation on the poem 'The ballad of father Gilligan'.Sheni school blog team extend our  sincere gratitude to Jisha Teacher for sharing  such valuable study materials with our blog. Hope you, the blog readers will express through comments.
1.Study note - The best investment I ever made
2.Study note on  the story - Two Brothers
3.Adichie's speech - A write up on Public Speaking
4.An appreciation on the poem  The ballad of father Gilligan
5.Announcement - An activity related to the lesson "Two brothers "