സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 19 September 2016

STD 8 - ENGLISH - VIDEO LESSON THE SOWER BY ARUN KUMAR

Sri Arun Kumar A.R HSA English GBHSS Chavara has shared a video lesson "The Sower" created by him for std 8 with our blog.The recitation of the poem is done by Smt.Josephine V J  GHSS Bhoothakulam.Sheni School blog team is thankful to sri Arun kumar sir and josephine teacher for creating such a wonderful video lesson.
Click here to download video lesson "The sower"

No comments: