ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 19 September 2016

STD 8 - ENGLISH - VIDEO LESSON THE SOWER BY ARUN KUMAR

Sri Arun Kumar A.R HSA English GBHSS Chavara has shared a video lesson "The Sower" created by him for std 8 with our blog.The recitation of the poem is done by Smt.Josephine V J  GHSS Bhoothakulam.Sheni School blog team is thankful to sri Arun kumar sir and josephine teacher for creating such a wonderful video lesson.
Click here to download video lesson "The sower"

No comments: