**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 21 October 2016

STD 10 - MATHEMATICS - CHAPTER 5 TRIGNOMETRY - VIDEO TUTORIALS(UPDATED ON 20-10-2016)

പത്താം ക്ലാസിലെ ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ 5ാം അധ്യായമായ ത്രികോണമിതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും   അല്പം കഠിണമെന്ന് തോന്നിക്കാവുന്നതും ആയ ഒരു  ഒരു പാഠം തന്നെയാണ്. ഇതിലെ ആശയങ്ങള്‍ വളരെ ലളിതമായി കുട്ടികളിലെത്തിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയല്‍സ് തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെയ്ക്കുകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിലെ വായനക്കാര്‍ക്ക് ചിരപരിചിതനായ സെന്റ അഗസ്റ്റിന്‍ ട്യൂഷന്‍ സെന്ററിലെ ഡയറക്ട്രര്‍ ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സര്‍.ഇതില്‍ ആകെ 38 വീഡിയോകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ വീഡിയോകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മാത്സ് ക്ലാസില്‍ ഇരിക്കുന്ന പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്നു.ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
1.MATHS| PART 1- Ch.5 -Trigonometry |Trigonometric Ratios| 2016 | | CLASS 10 KERALA 
2.MATHS| PART 2- Ch.5 -Trigonometry |Values of 45°- Angle Ratios| 2016 | | CLASS 10 KERALA 
3.MATHS| PART3- Ch.5 -Trigonometry |Values of 30°,60°- Angle Ratios| 2016 | | CLASS 10 KERALA 
4.MATHS| PART 4 - Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q1| 2016 | | CLASS 10 KERALA 
5.MATHS| PART 5 - Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q2| 2016 | | CLASS 10 KERALA 
6.MATHS| PART 6 - Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q3| 2016 | | CLASS 10 KERALA 
7.MATHS| PART 7 - Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q4| 2016 | | CLASS 10 KERALA 
8.MATHS| PART 8- Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q5| 2016 | | CLASS 10 KERALA
9.MATHS| PART - 9 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q6| 2016 | | CLASS 10 KERALA 

10.MATHS| PART - 10 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q6| 2016 | | CLASS 10 KERALA 
11.MATHS| PART - 11 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q6| 2016 | | CLASS 10. KERALA 
12.MATHS| PART - 12 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q6| 2016 | | CLASS 10 KERALA 
13.MATHS| PART - 13 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q1| 2016 | | CLASS 10 KERALA
14.MATHS| PART - 14 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q2| 2016 | | CLASS 10 KERALA 
15.MATHS| PART - 15 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q3| 2016 | | CLASS 10 KERALA 
16.MATHS| PART - 16 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q4| 2016 | | CLASS 10 KERALA 
17.MATHS| PART - 17 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q5| 2016 | | CLASS 10 KERALA 
18.MATHS| PART - 18 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q6| 2016 | | CLASS 10 KERALA 
19.MATHS| PART - 19 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q7| 2016 | | CLASS 10 KERALA
20.MATHS| PART - 20 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q 8| 2016 | | CLASS 10 KERALA
21.MATHS| PART - 21 Ch.5 -Trigonometry |Trigonometry and Circles| 2016 | | CLASS 10
22.MATHS| PART - 22 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.3 Q 1| 2016 | | CLASS 10 KERALA  

27.MATHS| PART - 27 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 Q 1| 2016 | | CLASS 10 KERALA
28. MATHS| PART - 28 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 | |Q 2| 2016 | | CLASS 10 KERALA
29.MATHS| PART - 29 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 | |Q 3| 2016 | | CLASS 10 KERALA
30.MATHS| PART - 30 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 | |Q 4| 2016 | | CLASS 10 KERALA
31.MATHS| PART - 31 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 | |Q 5| 2016 | | CLASS 10 KERALA
32.MATHS| PART - 32 Ch.5 -Trigonometry |Height and Distances| 2016 | | CLASS 10 KERALA
33.MATHS| PART - 33 Ch.5 -Trigonometry |Height and Distances- 2| 2016 | | CLASS 10 KERALA
34.MATHS| PART - 34 Ch.5 -Trigonometry |Height and Distances- 3| 2016 | | CLASS 10 KERALA 
35.MATHS| PART - 35 Ch.5 -Trigonometry |Height and Distances- 4| 2016 | | CLASS 10 KERALA 
36.MATHS| -Trigonometry |Height & Distance| PART - 36- Q1| 2017 | | CLASS 10 KERALA 
37.MATHS| -Trigonometry |Height & Distance| PART - 37- Q 2| 2017 | | CLASS 10 KERALA 
38.MATHS| -Trigonometry |Height & Distance| PART - 38- Q3| 2017 | | CLASS 10 KERALA 

No comments: