സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 21 October 2016

STANDARD 10 - CHEMISTRY - CHAPTER 4 AND 6 - VIDEO TUTORIALS

10ാം ക്ലാസ്  രസതന്ത്രത്തിലെ നാല് , ആറ് അധ്യായങ്ങളിലെ  വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലുകള്‍  പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ കുട്ടികള്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് സെന്റ അഗസ്റ്റിന്‍ ട്യൂഷന്‍ സെന്ററിലെ ഡയറക്ട്രര്‍ ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സാറിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ്  അദ്ദേഹം ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ വീഡിയോകള്‍ പങ്ക്‌വെയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലുകള്‍ അയച്ച് തന്ന  ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സാറിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്യൂഷന്‍ സെന്ററിന് എല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.  
Chemistry SSLC Chapter 4 - Reactivity Series and Electrochemistry Helpful videos
What is Metal & its Physical Properties.-Reactivity Series and Electrochemical Cells -Part 1 
Reaction of metals with Water.Chemistry - METALS-Part 2 
Reaction of metals with Air.Chemistry - METALS-Part 3 
Reaction of metals with Acids.Chemistry - METALS-Part 4 
Reactivity Series of metals -Chemistry - METALS-Part 5 
Displacement Reactions of metals -Chemistry - METALS-Part 6 
Electrochemical cells -working-Chemistry - METALS-Part 7 
Chapter 6 Naming of Organic Compound - Chemistry
Organic Chemistry Nomenclature & Isomerism Part-1 SSLC 
Organic Chemistry Nomenclature & Isomerism Part-2 SSLC (WORD ROOT) 
Organic Chemistry Nomenclature & Isomerism Part-3 SSLC (ALKANES & suffix,Preffix)
Organic Chemistry Nomenclature & Isomerism Part-4 SSLC Naming of branched alkane 
Organic Chemistry Nomenclature & Isomerism Part-5 NAMING OF ALKENES & ALKYNES 
Organic Chemistry Nomenclature & Isomerism Part-6 NAMING OF FUNCTIONAL GROUP-(ALCOHOLS,HALOGENS) 
Organic Chemistry Nomenclature & Isomerism Part-7 NAMING (Carboxylic acid,Aldehyde,Ketones,Ether ) 
Organic Chemistry Nomenclature & Isomerism -Part 8 Chain isomerism

No comments: