ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 21 October 2016

STANDARD 10 - CHEMISTRY - CHAPTER 4 AND 6 - VIDEO TUTORIALS

10ാം ക്ലാസ്  രസതന്ത്രത്തിലെ നാല് , ആറ് അധ്യായങ്ങളിലെ  വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലുകള്‍  പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ കുട്ടികള്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് സെന്റ അഗസ്റ്റിന്‍ ട്യൂഷന്‍ സെന്ററിലെ ഡയറക്ട്രര്‍ ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സാറിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ്  അദ്ദേഹം ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ വീഡിയോകള്‍ പങ്ക്‌വെയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലുകള്‍ അയച്ച് തന്ന  ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സാറിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്യൂഷന്‍ സെന്ററിന് എല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.  
Chemistry SSLC Chapter 4 - Reactivity Series and Electrochemistry Helpful videos
What is Metal & its Physical Properties.-Reactivity Series and Electrochemical Cells -Part 1 
Reaction of metals with Water.Chemistry - METALS-Part 2 
Reaction of metals with Air.Chemistry - METALS-Part 3 
Reaction of metals with Acids.Chemistry - METALS-Part 4 
Reactivity Series of metals -Chemistry - METALS-Part 5 
Displacement Reactions of metals -Chemistry - METALS-Part 6 
Electrochemical cells -working-Chemistry - METALS-Part 7 
Chapter 6 Naming of Organic Compound - Chemistry
Organic Chemistry Nomenclature & Isomerism Part-1 SSLC 
Organic Chemistry Nomenclature & Isomerism Part-2 SSLC (WORD ROOT) 
Organic Chemistry Nomenclature & Isomerism Part-3 SSLC (ALKANES & suffix,Preffix)
Organic Chemistry Nomenclature & Isomerism Part-4 SSLC Naming of branched alkane 
Organic Chemistry Nomenclature & Isomerism Part-5 NAMING OF ALKENES & ALKYNES 
Organic Chemistry Nomenclature & Isomerism Part-6 NAMING OF FUNCTIONAL GROUP-(ALCOHOLS,HALOGENS) 
Organic Chemistry Nomenclature & Isomerism Part-7 NAMING (Carboxylic acid,Aldehyde,Ketones,Ether ) 
Organic Chemistry Nomenclature & Isomerism -Part 8 Chain isomerism

No comments: