സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 25 September 2016

STD 8 - VISUAL TEACHING AID FOR THE LESSON THE VILLAGE BLACKSMITH BY ARUN

Sri Arun Kumar A R GBHSS Chavara, Kollam has shared a visual teaching aid of the lesson the village black smith .It is from 8 th std unit 3 and recitation by James Xavior. Sheni school teams thank him for his effort.

No comments: