12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 25 September 2016

STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 LISTEN TO THE MOUNTAIN - LEARNING MATERIALS

Jisha K HSA (English) GHSS Kattilangadi, Tanur, Malappuram has prepared some learning materials for Unit 3 Std 9 English that will definitely be useful to students.Sheni School blog Team extend thier sincere gratitude to Jisha Teacher for sharing these valuable materials with us.
1. The Dharmagiri villagers were highly opposed to the construction of a star hotel. They conduct rallies and protest march as a part of the popular unrest. Prepare a newspaper report.
Click Here to view the  News Paper Report
2. The students of Narayan decides to  submit a petition to the Child right commission about the impending danger their village faces.Draft the petition.
Click Here to See the petition
3. Narayan,the school Headmaster circulates a notice about an urgent meeting on Dharmagiri crisis. Draft the same.
Click Here to See the Notice
4.The Dharmagiri panchayat calls an urgent meeting to discuss the need of the hour.The villagers have turned up with much anxiety. Prepare the chief speaker's speech.
Click here to See the  chief speaker's speech.
5.You are one of the students of Narayan.After hearing the shocking news of building a star hotel in Dharmagiri  you are too much upset. Write down your thoughts.
Click here to see the sample
6.The students of Narayan decided to conduct an event of human chain in the slope of Dharmagiri.Prepare an announcement asking the villagers to participate in it and make it a huge success.
Click Here to See the announcement

No comments: