പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 16 October 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - THE BEST INVESTMENT I EVERMADE - WORKSHEETS BY LIBIN

Sri Libin K. Kurian HSA (Eng), SHHSS Payyavoor has prepared a few worksheets on reading comprehension based on the short story 'The Best Investment I Ever Made' Unit 3 ,Class 10. He would like to share them with you all. Kindly go through the same and let him have the feedback.
Sheni School  blog Team extend their sincere gratitude to Sri Libin sir for his valuable contribution to the blog.
Click here to download worksheets based on the short story 'The Best Investment I Ever Made

No comments: