സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 16 October 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - THE BEST INVESTMENT I EVERMADE - WORKSHEETS BY LIBIN

Sri Libin K. Kurian HSA (Eng), SHHSS Payyavoor has prepared a few worksheets on reading comprehension based on the short story 'The Best Investment I Ever Made' Unit 3 ,Class 10. He would like to share them with you all. Kindly go through the same and let him have the feedback.
Sheni School  blog Team extend their sincere gratitude to Sri Libin sir for his valuable contribution to the blog.
Click here to download worksheets based on the short story 'The Best Investment I Ever Made

No comments: