സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 15 October 2016

STANDARD 9 - ENGLISH - UNIT 4 - APRRECIATION OF THE POEM ANOTHER CHANCE BY JISHA K

 Jisha K GHSS Kattilangadi Tanur has prepared appreciation of the Poem 'Another Chance" by Helen Steiner Rice from unit 4 Std IX English . Sheni School Blog Team extend their sincere Gratitude to Jisha Teacher for her selfless effort.
Click Here to download Appreciation of the Poem "Another Chance" - Std IX - Unit IV
RELATED POSTS
1.Click Here To download  learning materials  the lesson "The Scholarship Jacket"
2.Click Here To download Analysis of the Poem "poetry" by Neruda
3.Click Here to Download  - Analysis of the Poem "Song of the Rain"
4.STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 LISTEN TO THE MOUNTAIN - LEARNING MATERIALS
5.STD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - LORE OF VALUES - STUDY MATERIALS BY JISHA K

No comments: