പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 15 October 2016

STANDARD 9 - ENGLISH - UNIT 4 - APRRECIATION OF THE POEM ANOTHER CHANCE BY JISHA K

 Jisha K GHSS Kattilangadi Tanur has prepared appreciation of the Poem 'Another Chance" by Helen Steiner Rice from unit 4 Std IX English . Sheni School Blog Team extend their sincere Gratitude to Jisha Teacher for her selfless effort.
Click Here to download Appreciation of the Poem "Another Chance" - Std IX - Unit IV
RELATED POSTS
1.Click Here To download  learning materials  the lesson "The Scholarship Jacket"
2.Click Here To download Analysis of the Poem "poetry" by Neruda
3.Click Here to Download  - Analysis of the Poem "Song of the Rain"
4.STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 LISTEN TO THE MOUNTAIN - LEARNING MATERIALS
5.STD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - LORE OF VALUES - STUDY MATERIALS BY JISHA K

No comments: