29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 15 October 2016

STANDARD 9 - ENGLISH - UNIT 4 - APRRECIATION OF THE POEM ANOTHER CHANCE BY JISHA K

 Jisha K GHSS Kattilangadi Tanur has prepared appreciation of the Poem 'Another Chance" by Helen Steiner Rice from unit 4 Std IX English . Sheni School Blog Team extend their sincere Gratitude to Jisha Teacher for her selfless effort.
Click Here to download Appreciation of the Poem "Another Chance" - Std IX - Unit IV
RELATED POSTS
1.Click Here To download  learning materials  the lesson "The Scholarship Jacket"
2.Click Here To download Analysis of the Poem "poetry" by Neruda
3.Click Here to Download  - Analysis of the Poem "Song of the Rain"
4.STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 LISTEN TO THE MOUNTAIN - LEARNING MATERIALS
5.STD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - LORE OF VALUES - STUDY MATERIALS BY JISHA K

No comments: