2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 18 October 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 4& 5 - CRITICAL ANALYSIS OF THE POEM "POETRY" BY NERUDA AND STUDY NOTES ON THE LESSON "THE SCHOOL BOY"

Jaseena A and Jamsheed A HSST'S of Anwar English Higher Secondary school  Thirurkkad , Malappuram have prepared some study materials for unit 4  and 5 of Std X - English. Hope students will be benefited by these study materials.
Sheni School blog Team is grateful to both of them for their sincere effort.
1. Click here to download the study notes on "THE SCHOOL BOY"  Unit V- Std X 
2.Click Here to download Critical Analysis of the poem “Poetry” by Pablo Neruda Unit IV - Std X
Related Posts
STD 10 - UNIT 4 - Notes of the poem ”poetry” by Neruda
STD 10 - UNIT  4 - Blowin’ in the Wind – Poetic Elements 

No comments: