2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 18 October 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 4 - ANALYSIS OF THE POEM POETRY WITH MALAYALAM MEANING

Sri Akash S Kumar Freelance Teacher , Thiruvanathapuram has shared  Analysis of the Poem Poetry Unit IV, Std X and its meaning in Malayalam.Sheni School blog Team is thankful to Sri Akash Sir for his selfless service.
Click here to download Analysis of the Poem Poetry and Its Malayalam Meaning.

OTHER WORKS BY AKASH S KUMAR 
1.Click Here to download English Grammer Activity For std 10(As soon as, no sooner than,Hardly/scarcely..when)  
2.POEM ANALAYSIS - STD IX UNIT 3 -SONG OF RAIN
3.STUDY NOTE ON STD 10- Unit 3- The Ballad of Father Gilligan (Courtesy - icse english help )  
4.ALL IN ONE ENGLISH TIPS FOR PREPARING DISCOURSES
5.185 COMMON VERBS with their meaning
6. REPORTED SPEECH
7.IF CLAUSE
8. ACTIVE VOICE
9.PREPOSITIONS
10.PHRASAL VERBS
11.QUESTION TAGS
12.PARTS OF SPEECH
13.ANALYSING POEM - POETIC DEVISES
14.ENGLISH TIPS

No comments: