**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 18 October 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 4 - ANALYSIS OF THE POEM POETRY WITH MALAYALAM MEANING

Sri Akash S Kumar Freelance Teacher , Thiruvanathapuram has shared  Analysis of the Poem Poetry Unit IV, Std X and its meaning in Malayalam.Sheni School blog Team is thankful to Sri Akash Sir for his selfless service.
Click here to download Analysis of the Poem Poetry and Its Malayalam Meaning.

OTHER WORKS BY AKASH S KUMAR 
1.Click Here to download English Grammer Activity For std 10(As soon as, no sooner than,Hardly/scarcely..when)  
2.POEM ANALAYSIS - STD IX UNIT 3 -SONG OF RAIN
3.STUDY NOTE ON STD 10- Unit 3- The Ballad of Father Gilligan (Courtesy - icse english help )  
4.ALL IN ONE ENGLISH TIPS FOR PREPARING DISCOURSES
5.185 COMMON VERBS with their meaning
6. REPORTED SPEECH
7.IF CLAUSE
8. ACTIVE VOICE
9.PREPOSITIONS
10.PHRASAL VERBS
11.QUESTION TAGS
12.PARTS OF SPEECH
13.ANALYSING POEM - POETIC DEVISES
14.ENGLISH TIPS

No comments: