സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 18 October 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT IV - THE SCHOLARSHIP JACKET - TEACHING MANUAL BY LEENA PRADEEP

Mrs.Leena V , HSA English, GHSS Kodungallur has prepared a Teaching Manual for the lesson "The scholarship Jacket"    Unit IV , Std X English.Sheni School blog Team is thankful to  Mrs.Leena Pradeep for her valuable contribution.
Click Here to Download the Teaching Manual  for the lesson  - The Scholarship Jacket

Click Here to Download Possible discourses from the lesson 'scholarship Jacket' (Posted on 13-10-2016)
 RELATED POSTS
TO DOWNLOAD TEACHING MANUAL - THE TWO BROTHERS - CLICK HERE
TO DOWNLOAD TM - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE -CLICK HERE
TO DOWNLOAD TM - THE BALLAD OF FATHER GILLIGAN-CLICK HERE 

***To See More study materials by Leena  V -  Click Here