സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 29 October 2016

STANDARD 10 - ENGLISH -UNIT 4 - POETRY BY PABLO NERUDA VIDEO EDITED BY ARUN KUMAR

Sri Arun Kumar A.R of GHSS Chavara Kollam shares with us a Video of the lesson 'Poetry' edited by him that can be used for class room interactions.Sheni School blog team is thankful to Sri Arun Sir for sharing this video 
To download video of the lesson 'Poetry ' Click here

No comments: