2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 28 October 2016

STANDARD 10 - ENGLISH, UNIT 4 - THE BOOK THAT SAVED THE EARTH - COMPREHENSION QUESTIONS AND ANSWERS

Sri Jamsheed and Jaseena Miss , HSST'S of Anwar English Higher Secondary school  Thirurkkad , Malappuram have prepared a few  comprehension questions and answers based on the  lesson "The Book that Saved the Earth" from Unit 4, Std 10 , English. Sheni school blog Team is thankful both of them for their sincere effort.
Click Here to Download the Comprehensive Questions from "The Book that Saved the Earth"  Unit 4 -English

OTHER POSTS BY JAMSHEED AND JASEENA
1.Click here to download the study notes on "THE SCHOOL BOY"  Unit V- Std X 
2.Click Here to download Critical Analysis of the poem “Poetry” by Pablo Neruda Unit IV - Std X
3.STD 10 - UNIT 4 - Notes of the poem ”poetry” by Neruda
4.STD 10 - UNIT  4 - Blowin’ in the Wind – Poetic Elements  

No comments: