2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 28 October 2016

STANDARD 10 - ENGLISH, UNIT 4 - THE BOOK THAT SAVED THE EARTH - COMPREHENSION QUESTIONS AND ANSWERS

Sri Jamsheed and Jaseena Miss , HSST'S of Anwar English Higher Secondary school  Thirurkkad , Malappuram have prepared a few  comprehension questions and answers based on the  lesson "The Book that Saved the Earth" from Unit 4, Std 10 , English. Sheni school blog Team is thankful both of them for their sincere effort.
Click Here to Download the Comprehensive Questions from "The Book that Saved the Earth"  Unit 4 -English

OTHER POSTS BY JAMSHEED AND JASEENA
1.Click here to download the study notes on "THE SCHOOL BOY"  Unit V- Std X 
2.Click Here to download Critical Analysis of the poem “Poetry” by Pablo Neruda Unit IV - Std X
3.STD 10 - UNIT 4 - Notes of the poem ”poetry” by Neruda
4.STD 10 - UNIT  4 - Blowin’ in the Wind – Poetic Elements  

No comments: