സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 2 November 2016

STANDARD 10 - ENGLISH UNIT 4 LESSON 1 - THE SCHOLARSHIP JACKET - COMPLETE QUESTION BANK

Sri S Abdulla, HSA English , GHSS Padinharathara , Wayanad has shared with us a Question bank containing 85  solved comprehension Questions for the lesson  "The Scholarship Jacket from Unit 4 ,Std 10. Sheni school blog team is thankful to Sri Abdulla Sir for his sincere effort.
Click Here to download 85  solved comprehension Questions for Std 10, Unit 4  , Lesson 1 The Scholarship Jacket

OTHER POSTS BY S ABDULLA
STANDARD 10 - UNIT 4 - DETAILED TEACHING NOTES
STANDARD 10 - UNIT 4 TEACHING MANUAL APPENDIX 

No comments: