പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 2 November 2016

STANDARD 10 - ENGLISH UNIT 4 LESSON 1 - THE SCHOLARSHIP JACKET - COMPLETE QUESTION BANK

Sri S Abdulla, HSA English , GHSS Padinharathara , Wayanad has shared with us a Question bank containing 85  solved comprehension Questions for the lesson  "The Scholarship Jacket from Unit 4 ,Std 10. Sheni school blog team is thankful to Sri Abdulla Sir for his sincere effort.
Click Here to download 85  solved comprehension Questions for Std 10, Unit 4  , Lesson 1 The Scholarship Jacket

OTHER POSTS BY S ABDULLA
STANDARD 10 - UNIT 4 - DETAILED TEACHING NOTES
STANDARD 10 - UNIT 4 TEACHING MANUAL APPENDIX 

No comments: