സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 1 November 2016

STANDARD 8 - ENGLISH - UNIT 4 - The Nightingale and the Rose and the Song of the Flower - video lessons created by Arun Kumar A R

Sri Arun Kumar A.R ; HSA English of GBHSS Chavara , Kollam shares with us a video lessons  of " Nightingale and the rose"  and song of the flower from Unit IV, Std VIII created by him. Narration by Josephine V J.  Sheni School blog Team is thankful to him for his sincere effort.
Click on the link below to download the Video Nightingale and the rose
Click here to download the video "the song of the Flower"

No comments: