2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 1 November 2016

STANDARD 8 - ENGLISH - UNIT 4 - The Nightingale and the Rose and the Song of the Flower - video lessons created by Arun Kumar A R

Sri Arun Kumar A.R ; HSA English of GBHSS Chavara , Kollam shares with us a video lessons  of " Nightingale and the rose"  and song of the flower from Unit IV, Std VIII created by him. Narration by Josephine V J.  Sheni School blog Team is thankful to him for his sincere effort.
Click on the link below to download the Video Nightingale and the rose
Click here to download the video "the song of the Flower"

No comments: