പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 17 November 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 4 - UNIT TEST PAPER (40 MARKS) BY JISHA K

Smt.Jisha K HSA, GHSS Kattilangadi,Tanur, Malappuram, has prepared a Unit Test Paper (40Marks) based on Unit  4 , Standard 10 English.
Hope you will go through the question paper and express through comments. Sheni blog Team Express our gratitude to Jisha teacher  for her sincere effort.
 
Click Here to Download Unit Test Paper- Unit 4 - Standard 10- English.
OTHER WORKS BY JISHA TEACHER 
Click Here to Download Unit Test Paper Based on Unit 4 , Std 9 English

No comments: