ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 17 November 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 4 - UNIT TEST PAPER (40 MARKS) BY JISHA K

Smt.Jisha K HSA, GHSS Kattilangadi,Tanur, Malappuram, has prepared a Unit Test Paper (40Marks) based on Unit  4 , Standard 10 English.
Hope you will go through the question paper and express through comments. Sheni blog Team Express our gratitude to Jisha teacher  for her sincere effort.
 
Click Here to Download Unit Test Paper- Unit 4 - Standard 10- English.
OTHER WORKS BY JISHA TEACHER 
Click Here to Download Unit Test Paper Based on Unit 4 , Std 9 English

No comments: