സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 17 November 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 4 - UNIT TEST PAPER (40 MARKS) BY JISHA K

Smt.Jisha K HSA, GHSS Kattilangadi,Tanur, Malappuram, has prepared a Unit Test Paper (40Marks) based on Unit  4 , Standard 10 English.
Hope you will go through the question paper and express through comments. Sheni blog Team Express our gratitude to Jisha teacher  for her sincere effort.
 
Click Here to Download Unit Test Paper- Unit 4 - Standard 10- English.
OTHER WORKS BY JISHA TEACHER 
Click Here to Download Unit Test Paper Based on Unit 4 , Std 9 English

No comments: