സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 6 November 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 4 - COMPREHENSIVE UNIT PLAN BY PRASHANTH P G

Sri Prashanth P.G HSA, GHSS Kottodi, Kasaragod has shared a comprehensive Unit Plan For Flights of Fancy, Unit IV Standard X ,English with us.
Sheni School blog team is thankful to Sri Prashanth Sir for his contribution.

No comments: