ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 28 November 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 5 - THE SCHOOL BOY -VIDEO LESSON - EDITED BY ARUN KUMAR A R

Sri Arun Kumar A.R HSA, English , GHSS Chavara shares a video with us  based on the the poem "The School Boy" Std 10 unit 5.The video is edited by him and the recitation is by Smt.Josephine Teacher. Sheni School Blog Team Extend our Sincere gratitude to Arun Sir for sharing this video.

No comments: