സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 28 November 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 5 - THE SCHOOL BOY -VIDEO LESSON - EDITED BY ARUN KUMAR A R

Sri Arun Kumar A.R HSA, English , GHSS Chavara shares a video with us  based on the the poem "The School Boy" Std 10 unit 5.The video is edited by him and the recitation is by Smt.Josephine Teacher. Sheni School Blog Team Extend our Sincere gratitude to Arun Sir for sharing this video.

No comments: